A A A

USŁUGI DLA INWESTORÓW

 Zakres usług jest każdorazowo uzgadniany z inwestorem. Zależy od rodzaju przedsięwzięcia (budynki mieszkalne, osiedla, budynki biurowe, galerie handlowe, sklepy wielko powierzchniowe, magazyny wysokiego składowania, centra logistyczne, fit-out'y) i sposobu realizacji (generalny wykonawca, główny wykonawca, construction management).

Innym ważnym aspektem jest stopień zaawansowania inwestycji w momencie podjęcia współpracy. Poniżej przedstawiam orientacyjny zakres usług z podziałem na 3 fazy: przedwykonawczą, wykonawczą (budowa), powykonawcza (rozliczenie).

 

A. FAZA PRZEDWYKONAWCZA

1. Zarządzanie Projektem:

1.1. Ocena zamierzenia inwestycyjnego w odniesieniu finansowym i czasowym (budżet i harmonogram);

1.2. Ocena dokumentacji formalnej i projektowej;

1.3. Koordynacja działań pomiędzy inwestorem, projektantami, konsultantami;

1.4. Nadzór nad realizacją prac Projektanta.

1.5. Przygotowanie wzorów umów wykonawczych.

2. Zarządzanie kosztami

2.1. Opiniowanie projektowanych rozwiązań pod względem kosztów;

2.2. Sprawdzenie przedmiaru robót opracowanego przez projektanta lub wykonanie przedmiaru;

2.3. Przygotowywanie i aktualizacja prognoz przepływów pieniężnych;

2.4. Kierowanie warsztatami inżynierii kosztów.

3. Planowanie / Harmonogramowanie

3.1. Przygotowanie harmonogramu przedsięwzięcia;

3.2. Kontrola terminowości spływu dokumentacji projektowej, uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych;

3.3. Przygotowanie planu zamówień i dostaw inwestorskich;

3.4. Systematyczna aktualizacja harmonogramu.

4. Proces wyboru wykonawców

4.1. Przygotowanie Programu Przetargu (-ów);

4.2. Przygotowanie procedury przetargowej;

4.3. Rozpisanie przetargu (-ów);

4.4. Analiza otrzymanych ofert przetargowych;

4.5. Negocjacje;

4.6. Rekomendacja (-e);

4.7. Podpisanie umowy wykonawczej (umów wykonawczych).

 

B. FAZA WYKONAWCZA

5. Zarządzanie Projektem i Zastępstwo Inwestycyjne

5.1. Sprawowanie funkcji zastępcy inwestycyjnego dla całości Przedsięwzięcia;

5.2. Kontrola i egzekwowanie postępu prac zgodnie harmonogramem;

5.3. Administrowanie umowami;

5.4. Poświadczanie wykonania prac;

5.5. Organizowanie spotkań koordynacyjnych z wykonawcą (-ami);

5.6. Analiza zagrożeń i wprowadzanie rozwiązań korygujących (naprawczych);

5.7. Opiniowanie robót zamiennych, dodatkowych, zaniechanych;

5.8. Koordynacja dostaw inwestorskich;

5.9. Organizacja i udział w odbiorach częściowych, zanikowych, końcowych;

5.10. Skompletowanie wszystkich dokumentów odbiorowych przewidzianych przepisami;

5.11. Występowanie do stosownych organów administracji państwowej, urzędów i służb biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;

5.12. Organizacja i efektywne zarządzanie procesem odbioru i przekazania Przedsięwzięcia do eksploatacji.

6. Zarządzanie Kosztami

6.1. Monitorowanie i zarządzanie kosztami realizacji;

6.2. Adaptacja i aktualizacja prognozy przepływów pieniężnych;

6.3. Przegląd, zestawienie i zatwierdzenie wniosków o płatności uczestników inwestycji;

6.4. Analizy zasadności i rekomendacje wszelkich roszczeń finansowych uczestników inwestycji;

6.5. Wdrażanie zmian projektowych i wykonawczych.

 

C. FAZA POWYKONAWCZA

7. Rozliczenie inwestycji

7.1. Nadzór i egzekwowanie usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów;

7.2. Przygotowanie rozliczeń z uczestnikami inwestycji;

7.3. Sporządzenie raportu końcowego zamykającego Przedsięwzięcie;

7.4. Wyegzekwowanie warunków umownych od wykonawców (m.in. gwarancje bankowe, gwarancje na urządzenia i materiały, polisy ubezpieczeniowe).